八下语文第六单元 作文一:《八下语文第六单元》6100字

作文一:《八下语文第六单元》6100字

八年级语文(下)第六单元测试

班级:         姓名:         分数:

一、积累与应用(30分)

1.选出拼音无误的一项(  )(2分)

A.篁(huáng)竹

B.翠蔓(wàn)

C.悄(qiǎo)然

D.谪(zhã)守 清冽(liâ) 参差(cī) 清澈(châ) 浩浩汤汤(shāng) 为坻(dǐ) 佁(yí)然 俶(cù)尔 霏霏(fēi)

2.下边翻译不正确的一项是(   )(2分)

A.山峦为晴雪所洗——山峦被融化的雪洗干净。

B.山水之乐,得之心而寓之酒也——欣赏山水的乐趣,领会在心里,寄托在喝酒上。

C.宴酣之乐,非丝非竹——宴会喝酒的乐趣,没有丝线,也没有竹子。

D.政通人和,百废具兴——政事顺利,百姓和乐,各种荒废的事业都兴办起来了。

3.在错字下面划横线并在右边的括号内写出正确的字。(9分)

(1)蒙络摇掇(   )   (2)朝晖西阴(  )   (3)薄暮暝暝(   )

(4)山岳前形(   )   (5)静影沉壁(   )   (6)泉香酒冽(   )

(7)飞沙走粒(   )   (8)骄儿恶卧(   )   (9)红装而蹙者(   )

4.指出下列各句中没有通假字的一项(  )(2分)

A.属予作文以记之。

C.玉盘珍羞直万钱。

5.指出下列各句的修辞方法。(4分)

(1)沙鸥翔集,锦鳞游泳。

(2)一望空阔,如脱笼之鹄。

(3)斗折蛇行,明灭可见。

(4)金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

6.下列解释词语不正确的一项是(  )(2分)

A.伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。(格外)

B.乃重修岳阳楼,增其旧制。(规模)

C.春明景和,波澜不惊。(日光)

D.野芳发而幽香。(芳香)

7.根据提示默写语句(9分)

(1)美国在联合国大唱人权高调,真是“                  ”,意在借此干涉别国内政,

(用《醉翁亭记》中原句回答)

(2)《己亥杂诗》默写:_______________,_______________,_________________,_____________ 。

(3)李白《行路难》中表现诗人从苦闷中挣脱出来,充满自信和对理想执著追求的诗句是: B.浩浩汤汤,横无际涯 D.恶能无纪?

,。

(4)《白雪歌颂武判官归京》中咏雪的千古名句是:

,。

二、阅读(70分)

(一)小石潭记(12分)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道.下见小潭,水尤清冽。全石

以为底.近岸,卷石底以出。为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上,佁然不动。俶尔远逝,往来翕忽。似与游

者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无

人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

8、初见小石潭,作者心情如何?写了潭边的哪些实景? (3分)

____________________________________________________________________________________________

9、写游鱼一节,极为细腻传神,游鱼表现出怎样的情态?“似与游者相乐”展示了怎样的境界?(3分)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

10、作者笔下的小石潭具有怎样的特点?作者对小石潭的整体感受是什么?(2分)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

11、游览到最后,作者怡乐的心情起了变化,是什么心情?我们怎样理解?(3分) ____________________________________________________________________________________________

12、对第二段分析有误的一项是(    )(1分)

A、这段话虽然没有一个字写到水,可是通过对鱼儿、日光和影子这些具体东西的描绘,真正写出了水的清

澈。

B、作者写鱼先描绘出生动的画面,再加上拟人化的手法,虽只写动态,但描绘精细,呈现出一幅幅特写镜

头。

C、末句把自己的喜悦心情跟鱼儿结合起来写,情景交融,意趣盎然。

D、这段话只用了40个字,就活灵活现地描绘出了潭水和游鱼的美景。

(二)岳阳楼记(18分)

庆历四年春滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废俱兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤、

今人诗赋于其上,嘱于作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,气象万千。此则岳阳楼之

观也.前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇、湘,迁客骚人,多会于此。览物之情,得无异乎?

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民,处江

湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧,然则何时而乐耶?其必曰: “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

乎!噫!微斯人,吾谁与归!

13.填空(13分)

①岳阳楼与武汉的___________、南昌的__________合称为江南三大名楼

②本文将叙事、写景、抒情、议论相结合.文章一开头以叙事为主,记述了_________________________.然

后由事入景,写在岳阳楼所见的自然形胜,触景生情,用一问句“__________________________     ?”

自然引起下文所写的景不同,情亦不同,      ,形成鲜明对照.最后由情化理,进入议论。作者否

定“迁客骚人”                的“览物之情”,提出了

“________________________________________”的鲜明观点。

③从全文中找出一句概括描写岳阳楼上所见洞庭湖景色的句子__________________________      作者对岳阳楼景色不作具体描写的原因是__________________________________________ 。

④“噫!微斯人,吾谁与归?”句中的“斯人”指的是_______________,这种人的忧乐观是

__________________________________________,作者以此鞭策自己并勉励朋友。

⑤说说文中"进"与"退"的含义:

进:___________________________  退:_____________________________

14.文中哪些词语突出了滕子京的政绩斐然?字里行间流露出作者的什么感情?(3分)

___________________________________________________________________________________________.

15.联系全文谈谈第二段末提到的"览物之情"包含哪些感情?它们的共同点是什么?(2分)

___________________________________________________________________________________________。

(三)醉翁亭记(16分)

(1)若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。        山

间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(2)至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而

渔,溪深而鱼肥;酿泉为酒,;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,

弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍然白发,颓然乎其间者,太守醉也。

(3)已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而

禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述

以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

16.第(1)段中“乐亦无穷”的原因是 ___________________________________________________(1分)

17.第(1)段从哪些方面描绘醉翁亭的自然景色?(2分)

___________________________________________________________________________________________

18.第(2)段中能表明本段文字内容核心的是哪个句子?(2分)

19.第(2)段中划线处写了山间四时的景色,依次填在下面的横线上。(4分)

①           ②          ③           ④

20.第(3)段中“醉能同其乐”句中的“其”指的_____________。 “醒能述以文者”中的“文”指的

是 ___________________。写禽鸟之乐和游人之乐的用意是                。(3分)

21.从选文中列举两个出自本文的成语。(2分)

22.文中“伛偻提携”所指的是两种人是        ,《桃花源记》中则是用“         ”来指代。(2分)

(四) 满井游记(12分)

廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。

于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜妍明媚,如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,,亦时时有。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞,悠然自得,毛羽鳞鬣之间皆有喜气。始知郊田之外来始无春,而城居者未之知也。

23.写游满井的时间是____________,这一天的天气____________,这燕地余寒的特征是__________________________________________________________________________________。(3分)

24.选段从哪些方面写满井春色?(3分)

____________________________________________________________________________________________

25.文中画线的句子用了什么修辞手法?从哪两个方面写出了“春”的信息? (2分)

26.描写初春景色的句子,写山好的句子是__________________________________________________,写水好的句子是___________________________________________________________,写树好麦好的句子是________________________________________________________________。(3分)

27.揭示文章主旨的句子是_________________________________________________________。(1分)

(五)说虎(12分)

虎之力,于人不啻倍也。虎利其爪牙,而人无之,又倍其力焉,则人之食于虎也,无怪矣。然

虎之食人不恒见,而虎之皮人常寝处之,何哉?虎用力,人用智;虎自用其爪牙,而人用物。故力之用一,而智之用百,爪牙之用各一,而物之用百,以一敌百,虽猛必不胜。故人之为虎食者,有智与物而不能用者也。是故天下之用力而不用智,与自用而不用人者,皆虎之类也,其为人获而寝处其皮也,何足怪哉?

28.解释加点字词的意思。(4分)

①则人之食于虎也(    ) ②于人不啻倍也 (    )

③虎利其爪牙  (    ) ④故人之为虎食者(    )

29.翻译下面的句子。(4分)

①然虎之食人不恒见。

②虎自用其爪牙,而人用物。

30."然虎之食人不恒见"的原因是什么?(用原文回答)(2分)

31.作者说虎的目的是什么?(用原文回答)(2分)

答案

1、D 2、C 3、缀 夕 冥 潜 璧 洌 砾 娇 蹇 4、B

5、对偶 比喻 比喻 夸张  6、D

7、略

二、(一)8.“心乐之”,心里很高兴。清澈的潭水、峥嵘的潭石、青翠交结的潭树。

9.自由自在,活泼天真。物我同一,乐而忘我,乐而忘形的境界。

10、幽深冷寂/清静/清幽;感受:凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居。(也可用自己的话来回答)

11、愁苦心情。萧森的景色,触发了作者内心的隐痛,以致终“以其境过清,不可久居”,由暂时的解脱而跌回到现实生活中来。

12、B

(二) 13.①黄鹤楼,滕王阁.②重修岳阳楼和作"记"之事;适客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎;一悲一喜;以物喜,以已悲;先天下之忧而忧,生天下之乐而乐.③衔远山........气象万千;前人之述备矣;⑤古仁人;先天下之忧而忧,生天下之乐而乐④.在朝做官;辞官归乡

14.通,和,兴.对好友遭贬谪后仍积极治理政事并取得政绩十分赞赏

15.一悲一喜的两种感情;共同点:都是以人个荣辱为转移的悲喜观

(三)16、山间景色优美,朝暮四时各有不同。

17、朝暮、四时

18、苍然白发,颓然乎其间者,太守醉也。

19、野芳发而幽香 佳木秀而繁阴 风霜高洁 水落石出

20、从太守游者;《醉翁亭记》;烘托太守之乐。

21、风霜高洁 水落石出 觥筹交错

22、老人和小孩;黄发垂髫

(四)23. 廿二日 稍和 余寒犹厉

24、美好的景物和欣喜的人们。

25、  修辞手法:排比\借代,从人的活动和动物的活动两个方面来写春的信息

26、山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜妍明媚,如倩女之面贵面而髻鬟之始掠也 于是冰皮„„乍出于匣也 柳条„„寸许

27.始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也

(五)28.①被 ②只 ③以„„为利 ④吃

29.①然而老虎吃人不常见 ②老虎用自己的爪子和牙齿,而人用工具。

30.虎用力,人用智;虎自用其爪牙,而人用物。

31.是故天下之用力而不用智,与自用而不用人者,皆虎之类也。

作文二:《八下语文第六单元归纳》13600字

第六单元总结

一、字词:

篁huáng竹珮pâi环清冽liâ坻chí嵁kān参cēn差cī澈châ佁yǐ俶chù尔翕xī忽寂

寥liáo悄qiǎo怆chuàng邃suì龚gǒng滕tãng谪zhã属zhǔ汤shāng晖huī霪yín

霏fēi潜qián樯qiáng冥míng谗chán芷zhǐ汀tīng旷kuàng偕xiã壑hâ嗟jiē夫

fú蔚wâi琅láng琊yá潺chán潺酿niàng辄zhã霏fēi暝míng晦huì伛yǔ偻lǚ翳y

ì肴yáo酒洌liâ蔌sù酣hān弈yì觥gōng筹chóu颓tuí提携xiã燕yān砾lì廿nià

n堤dī膏gāo鹄hú妍yán倩qiàn靧huì髻jì鬟huán茗míng罍lãi蹇jiǎn曝pù呷

xiā浃jiā堕huī鬣niâ恶wù樽zūn羞xiū箸zhù坳ào衾qīn恶â丧sàng乱厦shà庇b

ì突兀wù裘qiú瀚hàn海掣châ阑lán干

二、解释           26小石潭记

从小丘西(向西)行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣(发出声音)珮环,心

乐(对......感到快乐)之(它,代水声)。伐(砍)竹取(开辟)道,下(向下走)

见小潭,水尤(格外、尤其)清(清澈)冽(冰凉)。全石以(把)为(作为)底,

近岸卷(翻卷)石底以(不译)出,为(成为)坻为屿,为嵁、为岩。青树翠蔓(藤

蔓),蒙(遮蔽)络(缠绕)摇(摇动)缀(下垂),参差(不齐)披拂(飘散)。

潭中鱼可(大约)百许头,皆若空游无所依(依傍)。日光下(向下)澈(同“彻”,

通、透),影布(映在、分布在)石上,佁(呆呆的)然不动;俶尔(忽然)远(向

远处)逝(游走了);往(去)来翕忽(轻快敏捷的样子),似与游者相乐(逗乐)。

潭西南(向西南)而望,斗(像北斗一样)折(曲折)蛇(像蛇一样)行(前

行、行进),明(显露)灭(隐藏)可见。其(它的 ,带小溪)岸势(形状)犬牙

(像狗牙一样)差互( 参差不齐),不可知其源。

坐潭上,四面竹树环(围绕,环绕)合(包围、合拢),寂(寂静)寥(冷落,

少有人来)无人,凄(使......感到凄凉)神寒(使......感到寒冷)骨,悄(忧

伤)怆(忧伤)幽邃(深邃、深远)。以(因为)其(这)境过清(凄清),不可久

居(停留),乃(就)记(写,题)之(它,代字)而(就)去(离开)。

同游者吴武陵、龚古,余弟宗玄;隶(跟着)而从(跟着)者,崔氏二小生,

曰怒己,曰奉壹。          27岳阳楼记

庆历四年春,滕子京谪(降职或远调)守(做太守)巴陵郡。越(到、及)明

年(第二年),政通(顺利)人和(和乐),百废具(同“俱“,都)兴(兴办)。乃

(于是)重修岳阳楼,增(扩大)其旧制(规模),刻唐贤今人诗赋于(在)其(它,

代岳阳楼)上。属(同“嘱”,嘱咐)予(我)作(写)文以(来)记(记述)之(它,

代修岳阳楼一事)。

予观夫(不译)巴陵胜(美好的)状(景色),在洞庭一(全)湖。衔(衔接)

远山,吞长江,浩浩汤汤(浩浩荡荡),横(宽阔)无际(边)涯(边);朝晖(阳

光)夕阴(阴沉),气象(景物变化)万千。此(这)则岳阳楼之(的)大(雄伟)

观(景象)也。前人之(的)述(记述)备(完备)矣。然(这样)则(那么)北

(向北)通巫峡,南极(到达)潇湘,迁客(降职远调的人)骚人(诗人),多会于

(在)此,览(看、观赏)物之情,得无(该不会)异乎?

若夫(像那)霪雨(连绵的雨)霏霏(雨繁密的样子),连月(整月)不开(放

晴),阴风怒号(吼),浊浪排(冲向)空;日星隐(隐藏)曜(光辉),山岳潜(隐

没)形(形体);商旅不行,樯(桅杆)倾(倾斜、倒下)楫(船桨)摧(断);薄

(迫近)暮冥冥(昏暗),虎啸猿啼。登斯(这)楼也,则(就)有去(离开)国(国

都)怀乡,忧(担心)谗(说坏话)畏讥(批评指责),满目萧然(萧条的样子),

感(感慨)极(极点)而悲(悲伤)者矣。

至若(至于)春(春风)和(和暖)景(阳光)明(明媚),波澜不惊(起、动),

上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集(歇息),锦(没;美丽的)鳞游泳;岸芷汀(小洲)

兰,郁郁(茂盛)青青。而或(有时)长(大片的)烟一(完全)空(消散),皓(洁

白)月千里,浮光跃(闪烁)金,静影沉璧(玉璧),渔歌(唱歌)互答(应答),

此乐何(哪里)极(穷尽)!登斯楼也,则有心旷(开阔)神怡(愉快),宠辱偕(都)

忘,把(持、执、拿、端)酒临(面对)风,其(那)喜洋洋者矣。

嗟夫(唉)!予尝(曾经)求(探求)古仁人(古时品行高尚的人)之(的)心

(思想感情),或(或许)异(不同)二者之(的)为(心情),何哉?不以(因为)

物喜,不以己悲;居(在)庙堂(朝廷)之(不译)高则(就)忧其民;处江湖之

远则忧其君。是(这样)进(在朝廷做官)亦忧,退(不在朝廷做官)亦忧。然(这

样)则(那么)何时而乐耶?其(他们)必曰"先(在......之前)天下之(的)忧

而忧,后天下之乐而(才)乐"乎。噫!微(没有)斯(这样)人,吾谁与归(归依)?

时六年九月十五日。

28醉翁亭记

环(环绕)滁皆山也。其(其中)西南诸(许多)峰,林壑(山谷)尤(尤其、

格外)美,望之(那)蔚(茂盛)然而深秀者,琅琊也。山(沿着山路)行六七里,

渐闻水声潺潺而(并)泻(奔泻)出于(从)两峰之间者,酿泉也。峰回(回环)

路转(转弯),有亭翼(像鸟的翅膀)然临(靠近)于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?

山之(的)僧智仙。名(命名)之(它,代醉翁亭)者谁?太守自(用自己的号)

谓(称呼)也。太守与客来饮于(到)此,饮少辄(就)醉,而(并且)年又最高,

故自号(起号)曰醉翁也。醉翁之(的)意(情趣)不在酒,在乎山水之间也。山

水之(的)乐,得(领会)之(它,代山水之乐)心而(并且)寓(寄托)之(它,

代山水之乐)酒也。

若夫(像那)日出而(就)林霏(雾气)开,云归(聚拢)而岩穴暝(昏暗),

晦(昏暗)明(明亮)变化者,山间之(的)朝暮也。野芳(香花)发(开)而幽

香,佳(好的)木秀(茂盛,繁茂)而繁阴(形成浓密的树荫),风霜高洁(白),

水落而石出者,山间之(的)四时(季节)也。朝而(不译)往,暮而归,四时之

景不同,而(因此)乐亦无穷也。

至于负(背)者歌(唱歌)于(在)途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻

(弯腰)提携(拉),往来而不绝(断)者,滁人游也。临(靠近)溪而渔(捕鱼、

钓鱼),溪深而鱼肥,酿泉(把酿泉的水)为(当作)酒,泉香而酒洌(清),山肴

(野味)野蔌(菜蔬),杂(乱七八糟)然(的样子)而前(在面前)陈(摆着)者,

太守宴(举办宴会)也。宴酣(尽兴地喝酒)之(的)乐,非丝非竹(音乐),射者

中,弈者胜,觥(酒杯)筹(酒筹)交错(交互错杂),起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍(苍老)颜白发,颓(醉醺醺)然乎其间者,太守醉也。

已而(不久)夕阳在山,人影散乱,太守归而(就)宾客从也。树林阴(树阴)

翳(遮盖),鸣声上下,游人去(离开)而(就)禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,

而(却)不知人之乐;人知从(跟从)太守游而乐,而(却)不知太守之(不译)

乐(以......为乐)其(他们,代游人)乐(快乐)也。醉能同其乐,醒能述(记

述)以(用)文者,太守也。太守谓(是)谁?庐陵欧阳修也。

29满井游记

燕地寒,花朝节后,余(剩余)寒犹(还)厉(厉害)。冻风时作(起),作则

飞沙走砾(小石子)。局促(拘束)一室之(的)内,欲出不得。每(每次)冒(顶)

风驰(奔驰、跑)行(走),未百步辄(就)返。

廿二日天稍和(暖和),偕(偕同)数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏(肥

沃)微润,一望空阔,若脱笼之(的)鹄(天鹅)。于(在)时冰皮始解(化解),

波色乍(开始、刚刚)明(发出亮光),鳞(像鱼鳞一样)浪层层,清澈见底,晶晶

然如镜之(不译)新(刚刚)开而冷光之(不译)乍(开始,刚刚)出于(从)匣

(盒子)也。山峦为(被)晴雪所洗,娟(美好)然如拭(擦),鲜妍(美丽)明媚,

如倩(美丽)女之(不译)靧(洗脸)面而髻鬟之(不译)始(才,刚刚)掠(梳

掠)也。柳条将舒(舒展)未舒,柔梢披(散开,飘散)风,麦田浅鬣(像兽颈上

的长毛)寸许(左右)。游人虽(虽然)未盛(多),泉(汲泉水)而茗(煮茶叶)

者,罍(端酒杯)而歌(唱歌)者,红装(穿着艳装)而蹇(骑着毛驴)者亦时时

有。风力虽(虽然)尚(还)劲(强劲),然(然而)徒步则汗出浃(湿透)背。凡

(凡是)曝(晒)沙之鸟,呷(吸)浪之鳞(鱼),悠(悠闲)然自得(满足),毛

羽鳞鬣之间皆有喜气。始(才)知郊田之(的)外未始(未尝)无春,而城居(住)

者未之(它,代春天的到来)知(知道)也。

夫(不译)不能以(因为)游堕(耽误)事,潇(潇洒)然于山石草木之间者,

惟(只有)此官也。而此地适(正好)与余近,余之(不译)游将自(从)此始,

恶(怎么)能无纪(记录)?己亥之(的)二月也。

饮酒    晋·陶渊明

结庐(造屋)在人境,而(却)无车马喧。问君何能尔(这样),心远(高远)

地自偏(偏僻)。采菊东篱下,悠然见(看见)南山。山气日夕佳(好),飞鸟相与

(结伴、一起)还。此中有真意,欲辨(辨识,辨别)已忘言(词语)。

行路难   唐·李白

金樽(酒杯)清酒斗十千,玉盘珍羞(同“馐”美味)直(同“值”)万钱。停杯投

箸(筷子)不能食,拔剑四顾心茫然(不知所措)。欲渡黄河冰塞(堵塞)川,将登

太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复(又)乘舟梦日边。行路难,行路难,多歧路

(岔路),今安(哪里)在?长风破浪会有时,直挂云帆济(渡)沧海。

茅屋为秋风所破歌  唐·杜甫

八月秋高风怒号(吼叫),卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂juàn(挂)长

林梢(树梢),下者飘转沉塘坳(塘边)。南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼(强

盗)。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来依杖自叹息。俄顷(一会儿)风定(停)

云墨色,秋天漠漠(昏暗)向(渐渐)昏黑。布衾(qīn被子)多年冷似铁,娇儿恶卧(â睡相不好)踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝(断)。自经丧乱(sà

ng战乱,安史之乱)少睡眠,长夜沾湿何由(依靠)彻(穿,透)!安(怎么)得广

厦千万间,大庇(保护)天下寒士俱(都)欢颜(脸色)!风雨不动安如山。呜呼!

何时眼前突兀(高耸的样子) 见此屋,吾庐(屋子)独破受冻死亦足(够)!

《白雪歌送武判官归京》   唐·岑参

北风卷(席卷)地白草折,胡天八月即(就)飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨

花开。散入珠帘湿罗幕,狐裘(qiú大衣)不暖锦衾薄。将军角弓不得控(拉开),

都护铁衣甲冷难着(穿)。瀚海(沙漠)阑干(纵横)百丈冰,愁云惨淡(昏暗)万

里凝(凝聚,聚拢)。中军(主帅大帐)置(摆)酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。纷纷

暮雪下辕门,风掣(châ拉)红旗冻不翻。轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回

路转不见君,雪上空(只)留马行处。

己亥杂诗     清·龚自珍

浩荡(广大)离愁白日斜,吟鞭(吟诗、马鞭)东指即天涯。落红(落花)不是无

情物,化作春泥更(再,还)护花。

三、翻译            小石潭记

从小丘向西行走一百二十步的样子,隔着竹林,就能听到水声,好象挂在身上

的玉佩、玉环相互碰撞的声音,心里很是高兴。于是砍了竹子,开出一条小路,顺

势往下走便可见一个小潭,潭水特别清凉。整个潭底是一块石头,靠近岸边,石底

有的部分翻卷出水面,形成坻、 屿、嵁、岩等各种不同的形状。青葱的树木,翠绿

的藤蔓,遮盖缠绕,摇动低垂,参差不齐,随风飘动。

潭中游鱼约有一百来条,都好象在空中游动,没有什么依靠似的。阳光直射潭

底,把鱼的影子映在水底的石面上,呆呆地不动;忽然间又向远处游去了。来来往

往轻快敏捷,好象在与游人一起娱乐。

顺着水潭向西南方向望去,溪流象北斗七星那样曲折,又象蛇爬行那样弯曲,

时而看得见,时而看不见。溪岸的形状象犬牙般交错参差,无法看到水的源头。

我坐在潭边,四周有竹子和树林围绕着,静悄悄的没有人迹,使人感到心境凄

凉,寒气彻骨,真是太寂静幽深了。因为这地方过于冷清,不能长时间地停留,于

是就把当时的情景记下来便离去了。

同我一起游远的人,有吴武陵、龚古,我的弟弟宗玄。跟着我们同去的,有两

个姓崔的年轻人,一个叫恕己,一个叫奉壹。

岳阳楼记

庆历四年春天,滕子京被降职到巴陵郡做太守。到了第二年,政事顺利,百姓

和乐,各种荒废的事业都兴办起来。于是重新修建岳阳楼,扩增它旧有的规模,在

岳阳楼上刻上唐代名家和当代人的诗赋。嘱托我写一篇文章来记述这件事。

我看那巴陵郡的美好景色,都在洞庭湖上。它连接着远处的山峦,吞吐长江的

流水,水波浩荡,无边无际,有时,早晨阳光明媚,下午天色阴沉,景物的变化无

穷无尽。这就是岳阳楼的雄伟景象。前人的记述已经很详尽了。虽然如此,那么北

面通到巫峡,南面直到潇水和湘水,降职的官史和来往的诗人,大多在这里聚会,

他们看了自然景物而触发的感情大概会有所不同吧?

像那阴雨连绵繁密,接连几个月都不放晴的时候,阴冷的风怒吼着,浑浊的波

浪冲向天空;太阳和星星隐藏起自己的光辉,山岳隐没了形体。商人旅客不能赶路,

桅杆倾倒,船桨断折。傍晚天色昏暗,仿佛听到猛虎吼叫猿猴哀啼。(这时候)登上

这座楼来,就会有离开国都,怀念家乡,担心人家说坏话,惧怕人家批评指责,抬

眼望去,觉得尽是萧条的景色,一定会感伤到极点而产生悲伤的情绪。

至于春风和煦、阳光明媚时,湖面平静,没有惊涛骇浪,天色湖光相接,一片

碧绿,广阔无际。沙洲的海鸥,时而飞翔,时而停歇,美丽的鱼儿游来游去,岸上

和小洲上的花草,繁茂旺盛,青翠欲滴。有时大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻

千里,浮动的光闪着金色,静静的月影像沉入水中的玉璧,渔人唱歌,相互应和,

这样的乐趣哪有穷尽啊?这时登上这岳阳楼,就会感到心胸开阔、心情愉快,光荣

和屈辱一并忘了,端起酒,面对风,那心情真是快乐高兴极了。

唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,或许不同于以上两种人的心情,

这是为什么呢?古代品德高尚的人不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷上

做官时,就为百姓担忧,不在朝廷上做官时,就为国君担忧。这样来说在朝廷做官

也担忧,不在朝廷做官也担忧。既然这样,那么什么时候才会感到快乐呢?那他们

一定会说“在天下人忧愁之前忧愁,在天下人享乐之后才享乐吧。”唉!如果没有

这种人,我同谁一道呢?                    时间为庆

历六年九月十五日。

醉翁亭记

环绕滁州城的都是山。滁州城西南面的各个山峰,树林、山谷格外秀美,远远

望过去那树木茂盛,又幽深又秀丽的,是琅琊山。沿着山行走六七里路,渐渐听到

潺潺的水声,看到从两峰之间飞泻而出一条小溪,那是酿泉。山势回环,路也跟着

拐弯,有个亭子四角翘起,像鸟张开翅膀一样,高踞在泉水之上,那是醉翁亭。建

造亭子的人是谁?是山中的一个叫智仙的和尚。给亭子取名的人是谁?是太守用自

己的别号(醉翁)来命名的。太守和客人到这里饮酒,喝了一点点就醉了,而且年

龄又是席间最大的,所以自己取名号叫醉翁。醉翁的情趣不在于喝酒,而在于山水

之间。欣赏山水的乐趣,领会在心里,寄托在喝酒上。

像那太阳出来,树林里的雾气散了,烟云聚拢来,山谷就显得昏暗了,早晨则

自暗而明,傍晚则自明而暗,或暗或明,变化不一的,是山间的早晨和傍晚的景色。

(春天)野花开了,散发出清幽的香味,(夏天)好的树木枝叶繁茂,形成一片浓郁

的绿荫,(秋天)风高霜洁,(冬天)水位下降,石头露出水面的,这是山里四季的

不同景色。早晨出去游玩,傍晚回来,四季的景致不同,乐趣也就无穷无尽呀。

至于背着东西的人路上唱歌,走路的人在树下休息,前面的人呼唤,后面的人

答应,老人弯着腰,拉着孩子,来来往往络绎不绝的,这是滁州人在游玩。来到溪

水边捕鱼,溪水深,鱼儿肥,用酿泉的水酿酒,泉水香甜,酒色清澈,山中野味野

菜,杂乱地摆开在面前,这是太守在举办宴会。宴会喝酒的乐趣,不在于音乐,(而

在于)投壶的人投中了,下棋的人得胜了,(只见)酒杯和酒筹交互错杂,(宾客们)

时而站立,时而坐下,大声喧闹,热闹非凡,那是宾客们在(尽情)欢乐。容颜苍

老,头发花白,醉醺醺地身处宾客们中间的,那是太守喝醉了情景。

不久太阳快落山了,人影散乱,太守下山回家,宾客们也跟着回去了。树林枝

叶茂密成阴,树上的鸟儿不停鸣叫,游人离开,禽鸟欢叫。但是鸟儿只懂得山林的

快乐,却不懂得游人的快乐;宾客们懂得跟随太守出游的快乐,却不懂得太守因何

而乐(却不懂得太守有他自己的快乐)。醉了能够同大家一起欢乐,醒来能用文章记

述这乐事的人,是太守。太守是谁?就是庐陵人欧阳修。

满井游记

北京一带气候寒冷,花朝节过后,残留的寒冷仍然很厉害。冷风时常刮起,一

刮风就飞沙走石。我只好拘束在一间屋子里,想要出去却不行。每次冒着风快步出

行,不到百步就(被迫)返了回来。

二十二日那天,天略微暖和了些,我和几个朋友一起(走)出了东直门,到了

满井。河堤两岸生长着高大的柳树,肥沃的土地微微湿润,放眼望去是一片空旷开

阔的景象,我(感觉到自己)好像是从笼中飞出去的天鹅。在这时河上的冰面刚刚

融化,水波开始发出亮光,泛起一层一层像鱼鳞似的浪纹,河水清澈透明,水面亮

晶晶好像刚刚打开的镜匣,清冷的光辉突然从镜匣里射出一样。山峦被融化的雪水

洗干净,美丽得如同刚刚擦过一般,娇艳明媚,像美丽的少女洗了脸刚刚梳好髻鬟似

的。柳条将要伸展却尚未伸展,柔嫩的梢头在风中散开。低矮的麦苗像兽颈上的长

毛,高约一寸,游人虽然还不算很多,汲泉煮茶喝的,端着酒杯唱歌的,身着艳装

骑驴的,也时时能见到。风力虽然还很强劲,但是走起路来,也会汗流浃背。凡是

在沙滩上晒太阳的鸟儿、浮到水面戏水的鱼儿,都是一副悠闲自在的样子,一切动

物身上都散发着喜悦的气息。(我这)才知道郊外未尝没有春天,只是居住在城里的

人不知道罢了 。

(我)不因为游山玩水而耽误公事,能够经常潇洒地游玩山水,也只有我这样

的闲官吧。而满井这地方正好离我的居所近,我的出游将从现在开始,怎能没有记

录呢!这时已是己亥年二月了。

《饮酒》作者:陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辩已忘言。

译文:我家建在众人聚居繁华道,可从没感到车水马龙的喧闹。要问我怎能如此超凡

洒脱,因为心志高远自然就感到僻静。东篱下采菊心情惬意,猛然抬头喜见南山胜

景绝妙。傍晚时南山的景色尤其美丽,结队的鸟儿回归远山的怀抱。种菊观景的生

活里蕴含着人生的真谛,想要辨识又不知怎样表达!

《行路难》(其一)作者:李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投筯不能食,拔剑击柱心茫然。欲渡黄河

冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。行路难,行路难!

多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

译文:金壶装着的清醇美酒每斗十千文,玉盘盛着的美味佳肴价值万文钱。停了杯字

放下筷子吃不下去,拔剑四望心中茫茫然。想渡黄河浮冰堵塞流道,想登太行积雪

布满了山岭。空闲时在碧绿的溪水中钓鱼,忽然又梦见乘舟从日边经过。行路难啊,

行路难,歧路多啊,如今身在哪里?定会乘长风破万里浪,挂上高高的船帆渡过大

海。

《茅屋为秋风所破歌》   杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者

飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,

归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头

屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山?呜呼!何时眼前突

兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

译文:八月秋深,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上好几层茅草。茅草乱飞,渡过浣

花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草悬挂在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉

落到低洼的水塘里。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,(居然)忍心这样当面作贼抢东西,毫无顾

忌地抱着茅草跑进竹林去了。(我喊得)唇焦口燥也没有用处,只好回来,拄着拐杖,

自己叹息。

一会儿风停了,天空中乌云黑得象墨,深秋天色灰濛濛的,渐渐黑下来。布被

盖了多年,又冷又硬,象铁板似的。孩子睡相不好,把被里子蹬破了。一下雨屋顶

漏雨,连床头都没有一点干的地方。象线条一样的雨点下个没完。自从战乱以来,

睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮。

怎么才能得到千万间宽敞高大的房子,用以庇护天下间贫寒的读书人,让他们

个个都开颜欢笑,(房子)刮风下雨安然不动,安稳得象山一样?唉!什么时候眼前

出现这样高耸的房屋,(即使)唯独我的茅屋被吹破,自己受冻而死也甘心!

《白雪歌送武判官归京》作者:岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。散入

珠帘,湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控,都护铁衣甲冷难着。瀚海阑干

百丈冰,愁云惨淡万里凝。中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。纷纷暮雪下辕门,

风掣红旗冻不翻。轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留

马行处。

译文:北风席卷大地,白草被刮得折断了,塞北的天空八月就下起了大雪。雪落树枝,

就好像突然一夜春风吹来,千树万树的洁白的梨花斗艳盛开。雪花飘散进入珠帘,

沾湿了罗幕,穿上狐皮大衣也不感觉到温暖,织锦做成的被子也觉得单薄。连将军

和都护都拉不开弓,铠甲太寒冷,难以穿上。沙漠纵横交错,坚冰有百丈之厚,乌

云聚集,天空一片灰暗。在军中主帅所居的营帐里摆设酒宴,给回去的客人饯行,

胡琴琵琶与羌笛奏出了热烈欢快的乐曲。傍晚在辕门外,纷纷大雪飘落,红旗被冰

雪冻硬,强劲的北风也不能让它飘动。在轮台东门外送您离去,离去的时候大雪铺

满了天山的道路。山峰回环,道路跟着拐弯,目送你直到看不见您的身影,雪地上

只留下马走过的蹄印。

《己亥杂诗》:龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。

译文:夕阳西下,满怀离愁的我催马前行,手持马鞭指向天边,那是我遥远的家乡。

凋落的花朵啊,仍然有情有意,化作春泥培育出新的鲜花。

四、虚实词归纳:

1、通假字:

①日光下澈(同“彻”,通、透)②百废具兴(同“俱”,都)③属予作文以记之(同

“嘱”,嘱咐)④玉盘珍羞(同“馐”美味)⑤直(同“值”)万钱

2、词类活用(名词动用、名词作状语、意动用法、使动用法、动词作名词用)

㈠名词动用

① 下(向下走)见小潭②影布(映在、分布在)石上③滕子京谪守(做太守)巴陵

郡④朝晖(阳光灿烂)夕阴(阴沉)⑤名(命名)之者谁?⑥野芳发而幽香(散发

清幽的香气),佳木秀而繁阴(形成浓密的树荫)⑦太守宴(举办宴会)也⑧泉(汲

泉水)而茗(煮茶叶)者,罍(端酒杯)而歌(唱歌)者,红装(穿着艳装)而蹇

(骑着毛驴)者

㈡名词作状语

①从小丘西(向西)行百二十步②皆若空(在空中)游无所依,日光下(向下)澈

③俶尔远(向远处)逝④潭西南(向西南)而望⑤斗(像北斗一样)折蛇(像蛇一

样)行⑥其岸势犬牙(像狗牙一样)差互( 参差不齐)⑦北(向北)通巫峡,南(向

南)极潇湘⑧其必曰"先(在......之前)天下之忧而忧,后(在„„之后)天下之

乐而(才)乐⑨山(沿着山路)行六七里⑩有亭翼(像鸟的翅膀)然临于泉上者⑾

太守自(用自己的号)谓也⑿酿泉(把酿泉的水)为酒⒀杂然而前(在面前)陈者

⒁鳞(像鱼鳞一样)浪层层⒂麦田浅鬣(像兽颈上的长毛)寸许

㈢意动用法

① 心乐(对......感到快乐)之②而不知太守之乐(以......为乐)其乐也

㈣使动用法

① 凄(使......感到凄凉)神寒(使......感到寒冷)骨

㈤动词作名词用

① 或异二者之为(心情)

3、一词多义:

① 以:近岸卷石底以(不译)出/以(因为)其境过清/夫不能以(因为)游堕事

② 而:朝而(不译,表修饰)往,暮而归/泉香而(不译,表修饰)酒洌/而(因此)

乐亦无穷也/而(却)不知太守之乐其乐也

③ 之:前人之(的)述备矣/处江湖之(不译。定语后置的标志)远则忧其君/山水

之(的)乐,得之(它,代山水之乐)心而寓之(它,代山水之乐)酒也/晶晶

然如镜之(不译)新开而冷光之乍出于匣(盒子)也/余之(不译)游将自此始/

宴酣之(的)乐

④ 乃:乃(于是,就)记之而去/乃(竟然)不知有汉/乃(才)悟前狼假寐

⑤ 观:余观(看)夫巴陵胜状/此则岳阳楼之大观(景象)也/道观guàn

⑥ 备:前人之述备(完备)矣/右备(戴着)容臭

⑦ 春:春(春风)和景明/始知郊田之外未始无春(春天)

⑧ 景:春和景(阳光)明/四时之景(景色)不同

⑨ 一:在洞庭一(全)湖/而或长烟一(完全)空

⑩ 为:或异二者之为(心情)/山峦为(被)晴雪所洗/酿泉为(当作)酒

⑪ 大:此则岳阳楼之大(雄伟)观也/暮而果大(很多)亡其财

⑫ 或:或(或许)异二者之为/而或(有时)长烟一空/或(有的人)凭或立

⑬ 是:是(这样)进亦忧,退亦忧/实是(是)欲界之仙都

⑭ 归:吾谁与归(归依)?/云归(聚拢)而岩穴暝

⑮ 微:微(没有)斯人/微(隐隐约约)闻有鼠作做索索

⑯ 鬣:麦田浅鬣(像兽颈上的长毛)寸许/毛羽鳞鬣(野兽)之间皆有喜气。

⑰ 于:潇然于(到)山石草木之间者/不戚戚于(因为)贫贱/多会于(在)此/渐

闻水声潺潺而泻出于(从)两峰之间者/贤于(比)材人远矣

⑱ 向:寻向(从前)所志/秋天漠漠向(渐渐)昏黑

⑲ 恶:恶(怎么)能无纪/娇儿恶(不好)卧踏里裂

⑳ 始:如倩女之靧面而髻鬟之始(才,刚刚)掠也/余之游将自此始(开始)。

4、古今异义:

①越明年(古义:第二年;今义:今年后的下一年)②局促一室之内(古义:局限;今义:拘谨、拘束、不自然)③柔梢披风(古义:在风中散开;今义:一种服装)

5、成语:

政通人和 百废具兴 春和景明 浩浩汤汤 心旷神怡 气象万千 喜气洋洋 醉翁

之意不在酒 水落石出 峰回路转 飞沙走石 汗流浃背 乘风破浪

6、倒装句式

①居庙堂之(不译,定语后置的标志)高则忧其民;②微斯人,吾谁与归?③而城

居者未之知也。(在疑问句或否定句中,宾语如果是代词,常常前置)

五、文学常识

1、柳宗元:字子厚,世称“柳河东”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。 与韩愈并称“韩柳”。唐代文学家。

2、范仲淹,字希文,谥文正,北宋著名的政治家、思想家、军事家和文学家。 3、欧阳修,字永叔,自称庐陵。谥号文忠,世称欧阳文忠公,北宋卓越的文学家、史

学家。与韩愈、柳宗元、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。

在滁州时,自号醉翁。晚年自号六一居士,曰:吾集金石遗文一千卷,藏书一万卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶,吾老於其间,是为六一。

4、袁宏道,明代文学家,与其兄袁宗道、弟袁中道并有才名,合称“公安三袁”。

5、陶渊明,字元亮,一说名潜,字渊明,世号靖节先生。东晋文学家。

6、李白,字太白,号青莲居士,盛唐诗人,有“诗仙”之称。

7、杜甫,字子美,因居少陵,自称少陵布衣、少陵野老,因其做左拾遗、检校工部

员外郎,称杜拾遗、杜工部,唐代伟大的现实主义诗人,被誉为诗圣。有《杜工部

集》,与李白并称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫生活在唐王朝由

盛转衰之时,其诗反映安史之乱和人民疾苦,被称为“诗史”。

8、岑参,是唐代“边塞诗派”的著名诗人,与高适齐名,并称“高岑”。

9、龚自珍,清代杰出的思想家和诗人。《已亥杂诗》是龚自珍在已亥年48岁写的大

型七绝组诗,共315首。本诗是其中的第五首,写作者辞官回乡离别京城的复杂矛

盾的心情。

六、主题:

1、《小石潭记》:本文描写了小石潭周围幽美凄清的景色,表达了作者贬官失意后的

孤独郁闷之情。

2、《岳阳楼记》:本文描写了岳阳楼周围的景色和迁客骚人的悲喜之情,并与古仁人做对比,表达了作者“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的远大的政治抱负。

3、《醉翁亭记》:本文描写了醉翁亭周围的秀丽景色和太守出游的情景,表达了作者寄情山水、排遣郁闷、随遇而安、与民同乐的情怀。

4、《满井游记》:本文描写了北京近郊满井一带的初春美好景色,表达了作者厌倦都市官场生活和寄情山水草木的情怀。

5、《饮酒》:这首诗描写了作者悠然自得的归隐生活,表达作者不慕名利、洁身自爱、追求自由、热爱自然的个性。

6、《行路难》:这首诗借行路难来比喻仕途艰难,抒发作者怀才不遇壮志难酬的苦闷,表达了作者对理想的执著追求和坚定信念。

7、《茅屋为秋风所破歌》:这首诗写作者秋风破屋、长夜沾湿的情景,表达作者忧国忧民的情怀(表达作者对天下贫寒的读书人的同情和对统治者重视人才、关心人才的企盼)

8、《白雪歌送武判官归京》:这首诗描写了边塞的雪景和送友人归京的场面,赞扬了边关将士乐观豪迈的气慨,和对友人的依依惜别之情,也表达了作者功名未就难以返京的惆怅之情。

9、《己亥杂诗》:这首诗写作者辞官还乡途中的所见所感,表达作者忧国忧民之情和奉献一切、报效国家的爱国之志。

七、课文理解:

1、借景抒情,情景交融,《小石潭记》中,写了哪些景?抒发怎样情?

答:景(1)水:溪水叮咚(未见其人,先闻其声),清澈、冰凉(2)溪岸:曲折自然(3)潭底:明净奇异(4)鱼:活泼自由,灵活有趣(5)竹树茂密幽静

情:寂寥、凄寒、悄怆、过清

2、写景中,采用了哪些手法?

答:(1)写水清,是正面(水尤清冽)侧面(鱼)结合(2)写游鱼,是动静结合(3)写岸势,采用比喻,“斗折蛇行”“犬牙差互”(4)视觉、听觉多角度。

3、前文“心乐之”,后文“悄怆幽邃”,柳宗元究竟是忧是乐?怎么理解“忧与乐”?

答:柳宗元被贬失意,抑郁不平,忧伤孤独,因此,寄情山水,排遣郁闷。忧,是长时的,乐,是暂时的,很快就感到“悄怆幽邃”“其境过清”,短暂的“乐”反而更衬托了忧之久、之深。

4、《岳阳楼记》是怎样综合运用各种表达方式?

答:第一节,记叙,交代作记的缘由;第二至四节,先写景(描写),后抒情。

第五节,议论,评述古仁人之心,并以此勉励滕子京和自己。

5、文章主体部分写迁客骚人的悲喜之情,为什么重点写迁客骚人之情呢? 答:(1)为了引出下文对古仁人之心的评述,(2)并形成对比,(3)突出古仁人开阔的胸襟和远大的政治抱负,(4)以此勉励滕子京和自己。

6、谈谈你对“不以物喜,不以己悲”的理解。

答:(1)这句话的意思是不因为外物的好坏和自己的得失而或喜或悲。(2)这是一种开阔、豁达的胸襟,这也是一种大公无私的品行。(3)表达了作者对滕子京和自己的勉励。

7、谈谈你对“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的理解。

答:(1)这句话的意思是在天下人忧愁之前忧愁,在天下人享乐之后才享乐。

(2)这是崇高的、远大的政治理想(抱负),体现了大公无私、执政为民的政

治理念。(3)表达了作者对滕子京和自己的勉励。

8、《醉翁亭记》中第一段介绍醉翁亭位置时,按什么顺序写的?第二段写景,按什么顺序写的?第三段写几个场面?按什么顺序写的?

答:写醉翁亭位置,按由远及近,由整体到局部;第二段,从早到晚,春夏秋冬。

第三段,太守与民同乐,是从外到内。

9、第四段,采用了哪些表达方式?

答:(1)写景:已而夕阳在山,人影散乱,(2)叙事:太守归而宾客从也。(3)写景:树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。(4)议论:然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

10、“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”,纵观全文,说说作者究竟乐什么?

答:(1)山水之乐:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(2)与民同乐:太守之乐其乐也;醉能同其乐。

11、《满井游记》中究竟表达了作者怎样的心情与思想?

答:(1)对春天到来的喜悦。(2)游山玩水的愿望(3)厌倦官场,排遣郁闷。

12、如何理解“采菊东篱下,悠然见南山”?

答:(1)悠然自得地在东面篱笆下采摘菊花,猛抬头看见南山,景色宜人。(2)见,是不带目地的、无意识地看见,体现了作者悠然闲适的心情(3)表现了作者追求自由、热爱自然、不慕名利的思想。

13、“山气日夕佳,飞鸟相与还”的“还”字?

答:(1)南山景色,傍晚时分最为美丽,飞鸟结伴飞回了山林(2)飞鸟尚且知道回归自然,人也当然远离世俗,回归自然。(3)表达了作者追求自由、热爱自然、不慕名利的思想。

14、“此中有真意”,真意指什么?(但使“愿”无违)

答:不慕名利,追求自由,率真质朴,热爱自然。

15、如何理解“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”

答:(1)这里引用南朝宋人宗悫的典故和比喻的修辞,把人生比作大海,(2)形象生动地表现了作者对理想的执着追求和坚定信念。

16、如何理解“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜“?

答:(1)什么时候能有千万间宽大的屋子,保护天下众多贫穷的读书人,使他们都开心求学、报效国家。(2)这句话,作者不仅为自身的不幸遭遇而哀叹,更表现对天下读书人的同情,渴望朝廷关注、爱惜读书人。(3)体现了诗人忧国忧民之情。

17、如何理解:忽然一夜春风来,千树万树梨花开“?

答:(1)这两句诗采用了比喻的修辞手法,想象丰富而新奇,(2)表现了塞外的雪大而美的特点,(3)“忽”,有惊喜之意,突出了雪大雪美。(4)“梨花”的比喻也给人以春天将至的美好联想(4)整个这句诗衬托了边关将士报效国家、建功立业的豪迈乐观之情。

18、如何理解“落红不是无情物,化作春泥更护花”?

答:(1)、落花不是无情物,融入春泥中,再滋养花朵(2)这句采用比喻的修辞,把自己比喻落红,把国家比作花(3)表达作者虽然仕途失意,但不甘沉沦,仍要为国家与民族贡献所有力量的情怀。(4)今天,多用来表示虽年老退休,但仍关心下一代,为下一代奉献余热的精神。

相关文章

 • 谜底是人名的谜语 作文一:《谜底是彩虹的谜语》600字
 • 初一散文阅读 作文一:《初一散文阅读训练》14700字
 • 形容地面干净的句子 作文一:《形容干净的句子》2300字
 • 七一征文活动方案 作文一:《七一征文活动》1300字
 • 初中七年级作文 作文一:《初中七年级下英语作文》5900
 • 我的梦想作文250字左右 作文一:《我的爸爸作文250字左
 • 与和谐社会有关的诗句 作文一:《有关和谐社会的论文关
 • 小学校园的活动有哪些 作文一:《肯特山学校校园活动有
 • 与我想的不一样作文 作文一:《和我想的不一样作文600字
 • 关于桔子的说明文500字 作文一:《桔子说明文500字作文
 • 诚信为本的征文 作文一:《诚信为本的征文》3500字
 • 笑对人生论据 作文一:《笑对人生议论文论据 议论文论据
 • 网友分享和推荐的实用文章和资料只是为了提供更多的参考信息,不代表本站的立场或赞成其观点,若有事宜请联系我们,服务邮箱xkynjf#126.com(将#换成@)
  © 星空实用网